VVE-certificering Uk & Puk

In het trainingstraject voor VE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ervaring leert dat een goede invoering voorwaarde is om alles uit het programma te halen. Met het goed doorlopen van de opleiding ontvang je als deelnemer een officieel VE-certificaat Uk & Puk.

Trainingstraject
Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op mbo-niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze laten zien. In de kinderopvang heeft lange tijd de nadruk vooral gelegen op het verzorgende en pedagogische aspect. Nu komen daar ook meer ontwikkelingsgerichte en didactische vaardigheden bij kijken. Daarom staat er voor de invoering van het programma Uk & Puk twee jaar.

Kwaliteit

Al tijdens de implementatie is het belangrijk dat er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan borging en kwaliteitsbewaking. Op het moment dat de trainer zich terugtrekt, is het aan de organisatie zelf om hier zorg voor te dragen. De pedagogisch coach kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Uitgangspunten training
De theoretische uitgangspunten van de trainingsbijeenkomsten zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en de gebruikswijzer van Uk & Puk. De organisaties zijn in het bezit van de gebruikswijzer Uk & Puk zoals die toegevoegd is aan de activiteitenmap van Uk & Puk. Ook heeft elke organisatie in 2009 het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar ontvangen. Dit boek kun je hier gratis downloaden.

Inhoud training
Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Deelnemers krijgen tijdens de implementatie zes maal een groepsconsultatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige orientatie
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering

Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde afwijken. Bijeenkomsten duren over het algemeen 6-7 uur, afhankelijk van de bevindingen uit de quick-scan en nooit korter dan 3,5 uur. De trainer draagt de verantwoordelijkheid voor een goede implementatie van het programma Uk & Puk. Certificering is persoonsgebonden.

Locatiecertificering

Steeds meer kinderdagverblijven willen zich onderscheiden en aan ouders laten zien dat ze kwaliteit bieden en werken met een erkend VVE-programma. Daarom is het mogelijk ook als locatie gecertificeerd te worden.

Certificering aanvragen

Aan het einde van een trainingstraject Uk & Puk vraagt de gecertificeerde trainer een locatiecertificaat aan. Is deze training reeds doorlopen? Ook dan is het mogelijk om de locatie te laten certificeren.

Voorwaarden
Voorafgaand aan de certificering moet aan de volgende eisen worden voldaan:
• Minimaal 90% van de pedagogisch medewerkers op de locatie is/wordt gecertificeerd voor Uk & Puk.
• De CED-Groep controleert de laatste van de drie afgenomen quickscans.
• De locatie overlegt een plan van aanpak voor borging en kwaliteitsbewaking.

Certificaat

Na goedkeuring wordt het certificaat toegezonden. Deze kan centraal opgehangen worden op de locatie. Op het certificaat staat tot wanneer de locatie is gecertificeerd. De locatie is gecertificeerd gedurende drie jaar. Daarna kan men zich hercertificeren. Ook ontvangt de locatie een Uk & Puk-gevelbordje om bij de deur te hangen .

Contact

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Sietske Bakker (projectleider van Uk & Puk) via:

uk&puk@cedgroep.nl

x