VVE-certificering Uk & Puk
In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ervaring leert dat een goede invoering voorwaarde is om alles uit het programma te halen. Met de opleiding ontvang je als kindcentrum de VVE-certificering.

Wil je als particulier deelnemen aan de instroomgroepen voor één van de VVE-programma's, lees dan eerst onze FAQ.

Trainingstraject
Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op MBO-niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze laten zien. In de kinderopvang heeft lange tijd de nadruk vooral gelegen op het verzorgende en pedagogische aspect. Nu komen daar ook meer ontwikkelingsgerichte en didactische vaardigheden bij kijken. Daarom staat er voor de invoering van het programma Uk & Puk twee jaar.

Kwaliteit

Al tijdens de implementatie is het belangrijk dat er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan borging en kwaliteitsbewaking. Op het moment dat de trainer zich terugtrekt, is het aan de organisatie zelf om hier zorg voor te dragen. Daarom laten steeds meer organisaties een eigen personeelslid opleiden tot Uk & Puk-trainer.

Interne coach

Wij adviseren om een pedagogisch medewerker de rol van interne coach te geven. Deze coach is verantwoordelijk voor de borging en kwaliteitsbewaking. Bovendien heeft zij de (eind)verantwoordelijkheid voor de planning en organisatie van de thema’s en activiteiten.

Uitgangspunten training
De theoretische uitgangspunten van de trainingsbijeenkomsten zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en de gebruikswijzer van Uk & Puk. De organisaties zijn in het bezit van de gebruikswijzer Uk & Puk zoals die toegevoegd is aan de activiteitenmap van Uk & Puk. Ook heeft elke organisatie in 2009 het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar ontvangen. Dit boek kun je u hier gratis downloaden.

Inhoud training
Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Deelnemers krijgen tijdens de implementatie zes maal een groepsconsultatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige orientatie
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering

Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde afwijken. Bijeenkomsten duren over het algemeen 6-7 uur, afhankelijk van de bevindingen uit de quick-scan en nooit korter dan 3,5 uur. De trainer draagt de verantwoordelijkheid voor een goede implementatie van het programma Uk & Puk. Certificering is persoonsgebonden.

Overstappen van Puk & Ko naar Uk & Puk
Met 'overstappers' bedoelen we pedagogisch medewerkers die gecertificeerd zijn voor het programma Puk & Ko en daarmee werken. Zij kunnen de overstap naar het programma Uk & Puk maken. Redenen van de overstap kunnen zijn dat in Uk & Puk de vier domeinen aan bod komen en dat de SLO-doelen verwerkt zijn in de activiteiten. Gaat u ook met de leeftijdsgroep van 0-2,5 jaar werken, dan moet u het instroomtraject volgen.

Ook voor leidinggevenden

In de meeste gevallen is het werken met een programma bij baby’s en dreumesen 'nieuw' voor overstappers. Van belang is dat de leidinggevenden van de overstappers ook deelnemen aan de bijeenkomsten om implementatie en borging in de praktijk te waarborgen.

Twee bijeenkomsten

Er zijn twee bijeenkomsten waarbij in de eerste bijeenkomst de nadruk ligt op de overeenkomsten en verschillen tussen Puk & Ko en Uk & Puk. De tweede bijeenkomst gaat over de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Dit domein zit niet in het implementatietraject van Puk & Ko. Ook wordt er in de tweede bijeenkomst ingegaan op het werken met boeken. Bij Puk & Ko lag er veel nadruk op het interactief voorlezen, bij Uk & Puk ligt er meer nadruk op de verwerkingsmogelijkheden van verhalen. Deze tweede bijeenkomst is vooral praktisch.

Begeleiding

Het is aan de leidinggevenden van de kinderopvangorganisatie om de uitvoering van de praktische opdrachten uit de bijeenkomsten in de praktijk te begeleiden. Getracht wordt om zoveel mogelijk “maatwerk” te leveren. Dat kan alleen als er een goede intake plaats heeft gevonden. Daarnaast kan de quick-scan gebuikt worden. Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven werkwijze en opzet afwijken. Wel moeten de leerdoelen zoals genoemd in de bijeenkomsten behaald worden!